Aɣnas Amaziɣ : zeg “udelsan” ɣer “usertan”

Anmuggar_Amaziɣ

 

Moubarik Belkasim

 
 

Ami d-tlul tɣawsa Tamaziɣt tatrart deg iseggusa 60en d 70en, ssentan imeɣnas Imaziɣen ssawalen xef Tmaziɣt zi teɣmert n yidles waha. Řexdenni (ɣakudann), ur din ttuɣa yella yijjen zzay-sen itteqqen Tmaziɣt ɣer tasertit. Wer din ttuɣa yella yan yessawal ɣef usidef n taɣawsa Tamaziɣt niɣ tutlayt Tamaziɣt di tuzna (elxiṭab) tasertant tamurant di Murakuc niɣ di Dzayer. Akk ayen ɣef ttuɣa ssawalen: tutlayt Tamaziɣt, amareg Amaziɣ, tamedyazt (asawi), tinemmeswaḍ (ettaqalid), d yizerfan izaykuten.

 

Maca awarni ca n +/- 50 n iseggusa n «tuzna Tamaziɣt tadelsant» nni, jar 1960 d 2014, tuzna Tamaziɣt tssenta ad temmeskel imik s imik (cwayt awarni cwayt). Yessenta weɣnas Amaziɣ ad yemmutti zeg “udelsan” ɣer iṣoṛifen imezwura n “usertan”. Zzat i ɣa nadef, deg umagrad a ɣer “tuzna tasertant Tamaziɣt” yeqqen-d (yuccel) ad nerzu ad nessen mayemmi (max) mmoṭṭyen ca n imeɣnas Imaziɣen zeg “udelsan” ɣer “usertan”. Arni-d xaf-s ad nẓeṛ mayemmi ttagin aṭṭas imeɣnas n Timmuzɣa ad adfen di tawuri tasertant.

 

Mayemmi yuccel a nemmutti ɣer weɣnas asertan i Tmaziɣt?

 

Afad (ḥuma) ad nessidef (ad nessekcem) tutlayt Tamaziɣt di timenḍawin d tudert tasertant n Murakuc d Dzayer am tutlayt tonṣibt, armud adelsan ur yudi. Yuccel ad kecmen (ad adfen) imeɣnas ɣer tawuri tasertant afad ad mezɣen ɣef tutlayt Tamaziɣt d tmagit Tamaziɣt n uɣref. Awanak Amurakuci yugi zi lebda ad yessekcem Tamaziɣt di tmenḍawt arami d 2011, minzi (acku) imeɣnas n Tmaziɣt wer ɣur-sen ttuɣa yelli wedwas asertan. Timesmunin tidelsanin ur zmirent ad ssiwḍent awal ɣer tenbaḍt. Ur zmirent ad ggent asikel (eḍḍeɣṭ) ɣef tenbaḍt. Yuccel i imeɣnas n Tmaziɣt ad adfen ɣer umni (abeṛlaman), sadu ikabaren isertanen Imaziɣen, afad ad mezɣen ɣef tutlayt d tnettit nneɣ.

 

Mayemmi ttagin imeɣnas ad kecmen tawuri tasertant?

 

Murakuc llan day-s ugar n 30 ikabaren isertanen. Azyen ameqqṛan nsen ttuɣa d imegzar (elɛedyan) n tutlayt d tmagit Tamaziɣt ar 2011. Akabar asuf i ttuɣa imezzɣen xef Tmaziɣt d Akabar Ugduyan Amaziɣ Amurakuci (KGMM / PDAM) sadu tselwit n mass Ḥmed Adɣirni. Akabar-ad igdel it Uɣlif n Ugnes Amurakuci (deg wakud n Cakib Benmusa). Řexxu (ɣilad / imira) di 2014 wer nessin mayen ɣa yemsaren i tɣawsa Tamaziɣt deg ussan d iseggusa ay d-ittasen, minzi (acku) imeɣnas Imaziɣen msebḍan aṭṭas, wer ɣer-sen telli ca n tiẓri (vision) i yimal. Maca mayemmi ur kkaren imeɣnas ad ggen ijen ukabar asertan nneḍni? Ar meřmi ɣad yeqqim Eřmexzen itteqqen igeddel deg ikabaren Imaziɣen d tmesmunin Timaziɣin? Elmexzen wer izemmar ad isiɣi itteqqen, igeddel deg ikabaren i waliḍ (lebda), acku amaḍal abeṛṛan ad ɣef-s isɣuyy. Malla zemmaren Imaziɣen ad ggen timesmunin tidelsanin asel (nnehla) turagt n Elmexzen, mayemmi (max) wer zmiren ad ggen ikabaren isertanen Imaziɣen imaynuten asel turagt n Elmexzen?!

Akabar asertan Amaziɣ maci yuccel (maci labudd) ad ɣer-s yili deg izwel nnes (isem nnes) awal “Amaziɣ”. Timmuzɣa n ca n ukabar teqqim-d deg imenzayen nnes (el-mabadi’e / principles).

Maca mayen nessen nican: malla qqimen imeɣnas n Tmaziɣt ur ɣur-sen yelli yan ukabar asertan Amaziɣ (niɣ cigan ikabaren isertanen Imaziɣen), wer nzemmer ad nssiwel xef ca n “tuzna tasertant Tamaziɣt” ay izemmar uɣref Amaziɣ Amurakuci ad iẓeṛ d ad isel! Timesmunin tidelsanin Timaziɣin, wer zemmarent ad adfent di tawuri tasertant. Nitenti ad qqiment aliḍ (lebda) deg usayes n yidles ukan (waha).

 

Di tmesmunin tidelsanin, imeɣnas zemren ad ssiwlen xef tsertit. Maca ur zemmaren ad ggen (ad sekren) tasertit! Inni itteggen tasertit d inni (walli) iy yellan deg ikabaren isertanen, niɣ (neɣd) deg obeṛlaman, niɣ di tenbaḍt!

 

Di tmesmunin tidelsanin, tasertit d awal, d amsawal, d axemmem!

Deg ikabaren isertanen, tasertit d timeggit, d tigawt, d asekkir!

 

Abrid ɣer zdat

 

Malla nexs ad nessiwel tidett, tuzna tsertant Tamaziɣt wer ɣer-s yelli wudem iy nzemmar marra ad nẓeṛ nican. Tuzna tasertant Tamaziɣt wer tet nettwili deg usayes unbiz amuran. Nettwařa ɣas timesmunin tidelsanin deg imadden d yidrizen imuranen am 1 May d Useggʷas Amaziɣ Amaynu n 13 Yennayer, mani kessin midden icenyalen d tillaf ttarin ɣef-sen mayen ttettaren zeg Uwanak Amurakuci. Nẓeṛṛ ict tuzna d tasertant n yan wanaw nneḍni deg “Umussu Arifi n Tafulmanit”, yessawal ɣef “uɣref Arifi” d “ufgan Arifi” d “tutlayt Tarifit”!! Maca, maci d wa d abrid.

 

Nra (nexs) yat tuzna (elxiṭab) Tamaziɣt ay ismunan Murakuc d uɣref Amazigh zi Tanja ar Legwira, zi Dzayer-tamanaɣt ar Tamenɣast, zi Taknara ar Siwa. Akabar Ugduyan Amaziɣ Amurakuci, yeqqen it Eřmexzen, uca zi řexdenni wer zzay-s nesli aṭṭas.

 

Ikabaren Imaziɣen imaynuten?

 

Wer nessin ma llan din iwdan ay ttxemmamen ad ssentan yan ukabar Amaziɣ amaynu, awarni ukabar n Adɣirni. Maca taɣawsa Tamaziɣt tuser (teḥwaj) ugar n yan ukabar i xaf-s ɣa imezɣen. Llan din imeɣnas Imaziɣen ɣur-sen tiketwin tisertanin d tiẓelmaḍin. Llan inneḍni ɣur-sen tiketwin tisertanin tiyeffasin. Ina wer zemmren ad munen sadu yan ukabar asertan! Yuccel ad din ilin ikabaren Imaziɣen iẓelmaḍen, iyeffasen, inammasen, inemlayen, izizawen, ikabaren n tawuri, ikabaren n ilellanen…atg, am akk timizar n omaḍal.

 

Yeqqen-d ad din ilin s udrus 3 niɣ 4 niɣ 5 n ikabaren isertanen mezzɣen xef taɣawsa Tamaziɣt zeg yeffus asertan, zeg oẓelmaḍ, d wammas,...atg S manaya i din ɣa tili ict tuzna d tasertant d Tamaziɣt tedwes tzemmar a tessiweḍ Murakuc, Dzayer, d Tmaziɣt ɣer wannej, ɣer ufella! Yiwet tuzna d tasertant d Tamaziɣt iy ɣa isdewlen iwanaken arugduyanen n Murakuc d Dzayer, d iwanaken ugduyanen d Imaziɣen sadu ufus n uɣref Amaziɣ n Murakuc d Dzayer.

 


Iwenniten - ⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜⴻⵏ / Comments / التعليقاتAgemmay Amaziɣ Alatin

A a - B b - C c - Č č - D d - Ḍ ḍ - E e - Ɛ ɛ - F f

G g - Ǧ ǧ - Ɣ ɣ - H h - Ḥ ḥ - I i - J j - K k - L l

M m - N n - O o - Q q - R r - Ř ř - Ṛ ṛ - S s - Ṣ ṣ

T t - Ṭ ṭ - U u - W w - X x - Y y - Z z - Ẓ ẓ


comments powered by Disqus