Tamezwarut
الأولى
Homepage
Murakuc
المغرب
Morocco
Dzayer
الجزائر
Algeria
Lmed Tamaziɣt
تعلم الأمازيغية
Learn Berber
Tamkaṛḍit Tamaziɣt
المكتبة الأمازيغية
Berber library
Amawal Amaziɣ
القاموس الأمازيغي
Berber dictionary

Asefru s Tcawit jar n imessenda d yigli 
Kamel Tiḥmamin

Aɣbalu: www.inumiden.com

Yeqqar Roger Garaudy azal am Ṛebbi d igli, neggur ɣer-s ur t-neṭṭawwaḍ u amin isefra neggur ur neṭṭawwaḍ mbeṣṣeḥ ma neɛlula deg messenda u neṭṭef deg ceṭṭabi, ur neggur ur nettɣima deg wemkan nneɣ xaṭeṛ amedwal ur ittṛaja ca imeɛfan.

U baca ad utlayeɣ ɣef isefra ad afeɣ iman inu jar n tilawt teṣṣemɛaṛ d usirem ur s d-ufiɣ ca awalen a t-ilaymen xaṭeṛ ur tenjameɣ ca ad wen d-iniɣ matta ay yella usefru mbeṣṣeḥ ma sliɣ as ad t-ɛeqleɣ mammek ay yeqqar Philip Roth, u ammin nejmeɣ ad d-wehhiɣ ɣef yigli ad tarjayeɣ seg herrar ay yttenḍen jar n imedyazen Icawiyen niɣ seg isefra nsen a sliɣ aged ma drusen, u da ad d-serseɣ ixfawen n temmansa mebla ma ad riɛeɣ id n iẓuṛan niɣ ad ferfreɣ id n iɛuṛaf.

Ɣef umezwaru ad nebda ɣef tutlayt s wudmawen nnes isnin, amezwaru tutlayt n tira s umatta u da ɣer-neɣ d Tcawit, di tutlayin n dunit kul bzayed ad nsemma baca ad tban ma d Taɛṛabt d Taɛṛabt, ma d Taṛumit d Taṛumit… mbeṣṣeḥ id n Tcawit nṛezzem labas n Tacciwin u nettellem inurar n imunnan, Tcawit n temɣaṛin niɣ d Tcawit lfuṣḥa !!?? mammek ad d-t-semman lbeɛḍ (ad ten yehda Ṛebbi) bla leḥya, niɣ d tutlayt idin a ur nessin ur telli deg nnar ami qaren Tamaziɣt (ḥaca Tmaziɣt n Weṭleṣ).

I imeddukal nneɣ n tmazirt d Tcawit lfuṣḥa ad d-iniɣ Tcawit d Tcawit n yemma u ma d awalen ad neṛḍel, wellic n tutlayt mebla aṛeṭṭal magga d tutlayt n lquran d tutlayin timezwura di dunit am Tanglizit n Shakespeare d T.S. Eliot deg-s tesɛin si lemya d iṛeṭṭalen d Tṛumit n Baudelaire d Hugo deg-s settin si lemya d iṛeṭṭalen, u wa maci d almumi di teqburit xaṭeṛ taqburit tunṣibt d timnamin n tutlyt n Masensen mani aged imer-din ur telli ca n tmazirt a ɣef rezzun u imusnawen ilesnawen frant ya hwa, u yudan ay ymerrun ɣef imessenda u rezzun ɣef Tcawit wern n yigli d yudan rezzun ɣef tutlayt nsen di tutlayin n yudan, yeɛni xsen ad d-mrun s Tcawit Taɛṛabt niɣ Taṛumit niɣ ad d-nini txemmamen u tarjayen s tutlayt u xsen ad d-mrun s tutlayt, niɣ baca ad tennefrez mlih, tedren s tedlest u xsen ad d-mrun s tutlayt tetsuqil tadlest tict qarin as Tcawit u yudan aya ur ɣer-sen ca n tiqet di tutlayt nsen tayemmat u d wa ad ɣen yawin ɣer wudem wis sen n tutlayt u netta d tutlayt tasefrawant d tugniwin tifulkiwin mani llant sent n temsal tamezwarut isefra yeqquṛen yeččuṛen d les dos d’ânes mebla tugniwin u mebla irar s wawalen u mebla riḥt n tẓuṛi d uzawan n usefru, d temsalt tis sent d tamsalt n tiqet a ɣef utlayeɣ niɣ aṣṭeɛṛef s tutlayt nneɣ amma mammek ad d-tutlayent temɣaṛin u maci ilaq ad nemru Taɛṛabt niɣ Taṛumit s Tcawit n “sivil” niɣ lfuṣḥa ay yṣedṛen i tedlest d tabeṛṛanit, ɣer-neɣ tadlest nneɣ, ɣer-neɣ tmuɣli nneɣ u ɣer-neɣ tutlayt nneɣ tasefrawant yeqqim ad nekkes tisergal iwalli cawi zdat n yiles, lmeɛna ilaq aneɣ Buckin i Tcawit am Buckin n Trusit.

Wis sen d taɣessa d tmeɣṛuṭ, d azwar fella-neɣ ma mazal ɣer-neɣ imedyazen tebbin-d isefra s ṣedṛ d lɛajuz u ttutlayen ɣef tefɛilat aged ma semman tent lmizan niɣ isem yect, tamezwarut taɣessa ya n isefra n Taɛṛabt n zikidin u aged netni frant si labas id n Badr Cakir Sayyab d Naẓik Lmalayika mɣir wḍen assa ɣer Adunis u nečni werɛad nelmum asen deg leqqaḍ, yerni taɣessa n isefra n dunit d tɣawsa tict xlaṣ u si labas a terg si leqwaleb iqdimen si lweqt n Baudelaire, u baca ad nerg seg igmiren n usammer d umalu ad nerzu ɣef tɣessa d tatrat neɣ d tamaḍlant s lemlaḥim nneɣ, u ma d tameɣṛuṭ mebla ma ad keṭṛeɣ tammansa ma Si Muḥend U-Mḥend imerdin isuref aneɣ assa ilaq ad nsuref ma wellica xlaṣ tameɣṛut n AA d AB s tɣessa d tatrart mammek a nniɣ ad teṛẓ taɣessa ay iqeṛnen isefra s leɣna u ad nig igmiren banen jar n wudmawen n tsekla d tẓuṛi.

Wis tlata d asentel u da ad tban taqṣidt n imessenda d yigli mliḥ xaṭeṛ ma imedyazen imeqṛanen n dunit ẓeṛṛen wern n yimal imedyazen nneɣ mazal lwin tikermin ɣer umezru n yigliden ay yeṭṭfen s yidammen n ayt ɛemmit-sen d tmazirt a ɣef ad mten, u ɣef tutlayt ɣef tmazirt ur sliɣ ca ma Neruda yebbi-d ɣef Teṣbenyulit niɣ Aragon ɣef Tṛumit mebla ma ad utlayeɣ ɣef rwi n tsertit d umennuɣ d cuhada d sbayer d imessenda d uceṭṭabi d… da ur xseɣ ca ad d-iniɣ i ymedyazen ɣef matta ad utlayen niɣ ɣef matta ur tutlayen ca aged ma ssarameɣ ad sleɣ i usefru n ucehhal mebla leḥya zdat ma ad mmteɣ mbeṣṣeḥ xseɣ ad iniɣ belli aged ma asentel maci d netta ay yettigen asefru mbeṣṣeḥ mammek ad d-neẓẓi seg sentel asefru netta ay yettigen amedyaz.

U mebla ma ad nettu belli isefra maci d taẓuṛi n uḍewwaṛ d lɛeṛc niɣ n tmurt n Icawiyen isefra d tsekla kul d taẓuṛi ur tessin ca igmiren, u ɣef uneggaru ad wen d-ɛawdeɣ awal n Philip Roth: “ur ttenjameɣ ca ad wen d-iniɣ matta ay yella usefru mbeṣṣeḥ ma sliɣ as ad t-ɛeqleɣ”, u deg ḍṛiṣ aya n imessenda d yigli ur xseɣ ca ad ndewweḥ deg mkan nneɣ, ur xseɣ ca ad nazzel wern n lemnam, xseɣ ad nig afriwen i imessenda d temzirt (maci Tmaziɣt) i yigli, xseɣ isefra ad t-neɛqel ma nesli ten.


Kamel Tiḥmamin
 
Iwenniten n imeɣṛan
تعليقات القراء
Readers' comments


comments powered by Disqus
 


Tamezwarut
الأولى
Homepage
Murakuc
المغرب
Morocco
Dzayer
الجزائر
Algeria
Lmed Tamaziɣt
تعلم الأمازيغية
Learn Berber
Tamkaṛḍit Tamaziɣt
المكتبة الأمازيغية
Berber library
Amawal Amaziɣ
القاموس الأمازيغي
Berber dictionary